Bùi Thị Ngọc Hân – Đại Học – Mỹ

Bùi Thị Ngọc Hân Visa thành công với White Lotus Đại Học Atlanta – Mỹ