Bùi Thị Bích Thủy – Đại Học – Mỹ

Bùi Thị Bích Thủy Visa thành công với White Lotus Đại Học Atlanta – Mỹ